Allmänna villkor

Här hittar du våra allmänna villkor. Du kan även hoppa direkt till våra andra villkor och policy, eller ladda ner dem som PDF.

;

Allmänna villkor

Automile (“Automile", "vi" eller "oss”) Ikraftträdandedatum 12 oktober 2020

LÄS DETTA NOGGRANT:

DE ALLMÄNNA VILLKOR SOM ANGES NEDAN (“ALLMÄNNA VILLKOR”) GÄLLER FÖR DIN ANVÄNDNING AV HEMSIDAN WWW.AUTOMILE.SE (“HEMSIDAN”) SAMT HÅRDVARUPRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM AUTOMILE SÄLJER OCH LEASAR TILL DIG (TILLSAMMANS, “TJÄNSTEN”). DESSA ALLMÄNNA VILLKOR UTGÖR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH AUTOMILE OCH REGLERAR DIN ÅTKOMST TILL, OCH ANVÄNDNING AV, TJÄNSTEN OCH HEMSIDAN. OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR, HAR DU INTE HELLER RÄTT ATT ANVÄNDA HEMSIDAN ELLER TJÄNSTEN. OM DU ANVÄNDER HEMSIDAN ELLER TJÄNSTEN ANSES DU HA ACCEPTERAT DE ALLMÄNNA VILLKOREN.

VI HAR RÄTT ATT NÄR SOM HELST ENSIDIGT ÄNDRA DESSA ALLMÄNNA VILLKOR. OM DU FORTSÄTTER ANVÄNDA TJÄNSTEN EFTER ATT VI GENOMFÖRT EN ÄNDRING AV VILLKOREN ANSES DU DÄRIGENOM HA ACCEPTERAT DE NYA, ÄNDRADE VILLKOREN. OM DU INTE ACCEPTERAR DE NYA, ÄNDRADE VILLKOREN, FÅR DU INTE LÄNGRE ANVÄNDA TJÄNSTEN. EFTERSOM VÅRA TJÄNSTER STÄNDIGT UTVECKLAS HAR VI RÄTT ATT NÄR SOM HELST ENSIDIGT ÄNDRA ELLER SLUTA TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTEN, HELT ELLER DELVIS.

DU GARANTERAR HÄRMED ATT: (i) OM DU FÖRETRÄDER DIG SJÄLV, DU ÄR 18 ÅR ELLER ÄLDRE; ELLER (ii) OM DU INGÅR DETTA AVTAL PÅ ETT BOLAGS ELLER EN ANNAN JURIDISK PERSONS VÄGNAR, ATT DU ÄR 18 ÅR ELLER ÄLDRE OCH ATT DU HAR FULL BEHÖRIGHET OCH BEFOGENHET ATT FÖRETRÄDA DEN JURIDISKA PERSONEN I FRÅGA OCH ATT BINDA DEN TILL DESSA ALLMÄNNA VILLKOR. OM DU FÖRETRÄDER ETT BOLAG ELLER ANNAN JURIDISK PERSON AVSER ”DU” OCH ”DIN” DEN JURIDISKA PERSONEN.

AUTOMILES TJÄNSTER GÅR INTE ATT ANVÄNDA FÖR ALLA BILMODELLER OCH ÅRSMODELLER. INNAN DU ANVÄNDER TJÄNSTEN, SE TILL ATT DITT FORDON STÖDJER ANVÄNDNINGEN AV AUTOMILE.

Lagval och avtalspart

Om du bor eller har hemvist i USA, ingår du detta avtal med Automile, Inc, ett amerikanskt bolag, och kalifornisk lag ska tillämpas på ditt avtal med Automile, inklusive dessa Allmänna Villkor. Om du bor eller har hemvist i Norge, ingår du detta avtal med Automile AS, och norsk lag ska tillämpas på ditt avtal med Automile. Om du bor eller har hemvist någon annanstans i världen, ingår du detta avtal med Automile AB, och svensk lag ska tillämpas på ditt avtal med Automile. Dessa Allmänna Villkor begränsar inte till någon del de rättigheter du må ha enligt tillämplig lag, som inte går att avtala bort.

Användarkonto och registrering

För att använda Tjänsten måste du först registrera ett användarkonto (”Användarkonto”) och få ett lösenord (”Lösenord”). Om du företräder en juridisk person måste varje person, som är behörig att använda Tjänsten i ditt namn, registrera ett användarnamn och Lösenord. När du registrerar ett Användarkonto är du skyldig att lämna sanningsenlig, korrekt, aktuell och fullständig information när du fyller i vår registreringsblankett (”Registerinformation”). Du är vidare skyldig att underhålla och löpande uppdatera Registreringsinformationen för att den ska vara riktig, aktuell och fullständig.

Om du tillhandahåller Registerinformation som är osann, oriktig, eller ofullständig, eller om Automile har skälig anledning att tro att den informationen du lämnat är osann, oriktig, eller ofullständig, har Automile rätt att stänga ner eller avsluta ditt Användarkonto och att förbjuda dig att använda Tjänsten, helt eller delvis, nu och i framtiden. Du är ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Användarkonto och med ditt Lösenord. Du ska genast meddela Automile om det förekommer otillåten användning av ditt Användarkonto eller Lösenord, eller annat säkerhetsintrång. Du är ensam ansvarig för konsekvenserna av otillåten användning av ditt Användarkonto.

Om du ändrar eller avaktiverar ditt mobiltelefonnummer, ska du genast uppdatera informationen på ditt Användarkonto, för att förhindra att vi skickar textmeddelanden till ditt gamla nummer. Om du inte uppdaterar denna information, tar du därmed fullt ansvar för att sådana textmeddelanden kanske inte kommer fram till dig eller skickas till en person som tagit över ditt gamla nummer.

Beskrivning av Tjänsten

Tjänsten inkluderar (a) alla mobilapplikationer och annan mjukvara, information, rapporter, textmeddelanden, bilder och annat innehåll som vi gör tillgängligt via Hemsidan eller på annat sätt, (“Mjukvaran”) (b) Automiles enheter som kan anslutas till ditt fordon eller ägodel, separat eller som en del av Tjänsten (”Hårdvaran”) samt (c) eventuellt andra tjänster som utförs av Automile i samband med tillhandahållandet av Mjukvaran och Hårdvaran, t.ex. installationstjänster eller tjänster för att implementera Mjukvaran hos kund. Hårdvaran kan köpas eller hyras. Alla nya funktioner eller uppdateringar som sker avseende Tjänsten omfattas också av dessa Allmänna villkor. Vi har rätt att uppdatera Mjukvaran utan att informera dig om det. Vi har vidare rätt att sluta ge support till tidigare versioner av Mjukvaran, om vi släpper nya funktioner eller på annat sätt uppdaterar Mjukvaran.

Automile har inte några skyldigheter eller ansvar gentemot dig om du inte har installerat Hårdvaran i ditt fordon på ett riktigt sätt. En felaktig installation kan medföra att Tjänsten inte fungerar, helt eller delvis. Du är själv ansvarig för att noggrant läsa och följa alla installationsanvisningar som lämnas med Hårdvaran eller på Hemsidan.

Tjänsten tillhandahålls delvis i ett system, som Automile inte äger eller kontrollerar, och som är beroende av till exempel Internet, mobiltelefonleverantörer och andra GPS lokaliseringstjänster. Tjänsten kan därför ha reducerad eller försämrad funktionalitet, eller drabbas av förseningar, avbrott, eller andra fel som inte beror på Automile. Automile har inte någon kontroll över dessa tredje parter och har inte något ansvar för sådana fel.

Du prenumererar på Tjänsterna och din prenumeration löper tolv (12) månader i taget och betalas årsvis i förskott, om inte annat avtalats. Din prenumeration förnyas automatiskt i ytterligare tolv (12) månader om inte någon av parterna skriftligen har sagt upp prenumerationen minst trettio (30) dagar innan innevarande prenumerationsperiod löper ut. En sådan uppsägning ska skickas till billing@automile.se

Tjänsten kan innehålla mjukvara som ägs av tredje part, eller som är s.k. open source mjukvara. Sådan mjukvara tillhandahålls på de villkor som tredje part ställt upp, eller som följer av tillämplig open source licens. Genom att använda Tjänsten accepterar du att vara bunden av dessa villkor.

Prövoperiod

Om du använder Tjänsten på prov, får du bara använda Tjänsten under en sådan begränsad prövoperiod som anges på Hemsidan, och endast i syfte för att utvärdera Tjänsten. Dessa Allmänna Villkor ska tillämpas för din användning av Tjänsten även under prövoperioden. När prövoperioden löpt ut ska du antingen (i) omgående sluta att använda Tjänsten och samtidigt returnera Hårdvaran till oss; på din begäran, kommer vi att skicka dig en fri retursedel som du kan använda utan kostnad, eller (ii) omgående köpa en prenumeration på Tjänsten från och med prövoperiodens upphörande, och då börja betala för Tjänsten. Om vi inte fått Hårdvaran i retur inom 10 dagar efter att prövoperioden löpt ut, ska du anses ha köpt en prenumeration på Tjänsten och vi kommer antingen (i) fakturera dig gällande prenumerationsavgift (10 dagars betalningsperiod) eller, (ii) om du har lämnat din kortinformation, belasta ditt kreditkort med gällande prenumerationsavgift.

Meddelanden

Som en del av Tjänsten vi tillhandahåller kan du, om du ställer in det så, få pushnotiser, textmeddelanden, varningar, email och andra typer av direktmeddelanden skickade till dig antingen inom eller utanför appen (“Pushnotiser”). Du har kontroll över inställlningar för Pushnotiser och du kan välja om du vill ta emot dem eller inte (möjligen med visa undantag för sällsynta, viktiga underhållsmeddelanden och administrative meddelanden). Tredjepartsavgifter kan tillkomma för dessa Pushnotiser

Licens och användning av Tjänsten

LICENS. Automile ger dig härmed, på de villkor som framgår av dessa Allmänna Villkor, en begränsad, icke exklusiv, icke överlåtbar, icke licensierbar rätt för dig, dina anställda, agenter och uppdragstagare (var och en “Behörig Användare” och, tillsammans, “Behöriga Användare”) att ha åtkomst till och använda Automiles Tjänster. Du ska se till att varje Behörig Användare iakttar de begränsningar och skyldigheter som framgår av dessa Allmänna Villkor och du är själv ansvarig för Behöriga Användares eventuella brott mot dessa villkor, såsom om du själv hade begått dem. Tjänsten får inte säljas vidare, underlicensieras, distribueras, eller på annat sätt användas av någon annan än dig, eller för något annat ändamål än din egen interna användning inom ramen för din affärsverksamhet. Du har inte några andra rättigheter till Tjänsten, än som uttryckligen framgår av dessa Allmänna Villkor. Det finns inte några underförstådda rättigheter och Automile förbehåller sig uttryckligen alla rättigheter till Tjänsten.

ÅTKOMST OCH ANVÄNDNING. Du ska vid varje tidpunkt se till att Behöriga Användare använder Tjänsten endast i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler i de jurisdiktioner där Tjänsten köps och används, eller där du bedriver din verksamhet, samt i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Varje Behörig Användare ska (i) se till att hålla Tjänsten och all Hemlig information (enligt definitionen nedan) hemlig för tredje man; samt (ii) iaktta de policies och regler som Automile vid varje tidpunkt föreskriver och som gäller åtkomst till och användning av Tjänsten.

Du ska iaktta samtliga uppförandekoder, tillämpliga policies för godtagbar användning av Tjänsten, samt andra restriktioner och begränsningar som Automile tillhandahåller eller gör tillgängliga för dig I samband med att du använder Tjänsten. Du ska genast meddela Automile om du får kännedom om ett data- eller säkerhetsintrång som är relaterat till Tjänsten.

BEGRÄNSNINGAR. Du och de Behöriga Användarna får inte själva, och får inte heller tillåta en tredje part att, (i) kopiera, modifiera eller tillverka ett avlett arbete av, spegla, återpublicera, ompublicera, ladda ner, visa, överföra eller distribuera någon del av Tjänsten, utom om det uttryckligen är tillåtet enligt dessa Allmänna Villkor, (ii) använda Hårdvaran eller Mjukvaran på ett olagligt sätt (innefattande, men inte begränsat till, i strid med lagar kring data, integritet och export) eller på annat sätt som kan störa eller riskera integriteten eller utförandet av Tjänsten, inklusive Hårdvaran och dess enheter; (iii) dekompilera, demontera eller på annat sätt reversera uppbyggnaden eller försöka rekonstruera eller upptäcka källkod och underliggande idéer, algoritmer eller Hemlig Information (enligt definition nedan), eller någon del av Tjänsten, utom i den utsträckning det krävs enligt gällande lag; (iv) använda någon del av Tjänsten eller Hemlig Information för att tillverka någon produkt eller tjänst som är väsentligen liknande eller konkurrerande med Tjänsten eller någon annan produkt eller tjänst som tillverkas av Automile; eller (v) avlägsna, dölja eller förändra några copyright notices, kännetecknen eller liknande på Tjänsten. Du och Behöriga Användare ska inte, när ni använder Tjänsten, ladda upp, lagra, distribuera eller överföra något virus, “Trojansk Häst”, timer, klocka, nedräknare eller något annat slags begränsande design, instruktion, eller rutin som raderar data eller programmerad kod eller som medför att mjukvara eller hårdvara eller datorsystem att förstöras eller i vart fall inte möjliga att använda som avsett; eller (vi) utföra en benchmark eller liknande test mot en liknande plattform eller tjänst; eller (vii) utan Automiles i förväg inhämtade skriftliga samtycke, utföra en säkerhetsanalys eller penetrationstest eller något annat slags säkerhetstest såvitt gäller Tjänsten, oavsett om en sådan testning innebär intrång eller inte.

Du får inte använda Tjänsten (och vi ska inte vara ansvariga för din användning av Tjänsten) i samband med (i) bilar med en modifierad motor eller elektronisk körkontroll, eller (ii) bilar av sådan modell, tillverkningsår eller märke som vi inte stödjer, enligt vad som framgår på Hemsidan.

Äganderätt

Parterna emellan förbehåller sig Automile alla rättigheter, äganderätt och andra intressen till Tjänsten samt alla förändringar, förbättringar och avlett arbete från Tjänsten, alla relaterade uppfinningar, knowhow, design, metoder, dokumentation, rapporter, specifikationer, all information som samlats vid din användning av Hårdvara och Tjänsten och analyser avseende sådan information, Hemlig Information, Feedback och immateriella rättigheter hänförliga till något av det föregående (tillsammans, “Automile Immateriella Rättigheter”). Du överlåter härmed till Automile samtliga rättigheter du må förvärva i Automile Immateriella Rättigheter, och du förbinder dig att i rimlig omfattning underteckna sådana dokument och vidta även andra åtgärder som behövs, för att verkställa denna överlåtelse.

Ersättning och betalning

Så snart du skapat ditt Konto och valt dina Tjänster ska du betala gällande pris för Tjänsten, inklusive eventuellt pris för Hårdvara (“Abonnemangsavgiften”). Abonnemangsavgiften kommer att faktureras (elektroniskt eller via pappersfaktura), eller belasta det kreditkort som du har angett under registreringsprocessen. Om du vill använda ett annat kreditkort, eller om det sker någon ändring i ditt kreditförhållande, måste du ändra din information online eller skicka ett e-mail till billing@automile.se. Genom att du bemyndigar Automile att belasta ditt kreditkort för att betala för Tjänsten, auktoriserar du samtidigt Automile att fortsätta att belasta ditt kreditkort (eller ett ersättningskort, om ett sådant ställs ut) med alla avgifter hänförliga till Tjänsten, inklusive eventuella förnyelseavgifter och pris för Hårdvara. Om du väljer att betala mot pappersfaktura tillkommer en särskild avgift härför.

Du måste kontakta Automile om du inte vill förnya ditt Abonnemang; om du inte gör det kommer Abonnemangsavgiften för den valda Tjänsten automatiskt förnyas för så lång period som du ursprungligen valde, till Automiles vid var tid gällande Abonnemangsavgift för sådan Tjänst.

Du bemyndigar härmed Automile att belasta ditt kreditkort enligt vad som sagts ovan. Angivna priser är exklusive tillämpliga skatter, avgifter, fraktkostnader och tullar, och du är skyldig att betala alla sådana skatter, avgifter, frakt och tullar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med en och en halv procent (1,5%) per månad, eller den högsta tillåtna räntesatsen enligt tillämplig lag, om den är lägre. Vid utskick av betalningspåminnelse tillkommer lagstadgade avgifter, likaså om fakturan går till inkasso och indrivning. Om en avgift av någon anledning inte kan dras mot ditt kreditkort, har Automile rätt att kontakta dig via email och informera om den uteblivna betalningen med en länk till var du kan uppdatera betalinformationen. Om inte full betalning sker inom sju (7) dagar efter en sådan underrättelse, har Automile rätt att omedelbart säga upp Tjänsten.

Automile förbehåller sig rätten, vid var tid, att ändra sina priser och faktureringsrutiner avseende Tjänsten med omedelbar effekt, genom att informera om detta på Hemsidan eller via elektronisk kommunikation till dig, men med det förbehållet att eventuella prisändringar inte kommer att träda i kraft förrän efter ditt abonnemang har förnyats.

Risken för förlust och äganderätt går över till dig efter att Hårdvaran har överlämnats till dig från transportören. Du ska betala för eventuella tullavgifter som tillkommer vid Hårdvarans export till dig.

Användarinnehåll

Det innehåll som du laddar upp, skapar eller distribuerar till Tjänsten (“Användarinnehåll”) ansvarar den personen för, som skapade Användarinnehållet, oavsett om det har lagts ut publikt eller överförts privat. Automile förbehåller sig rätten att gå in på ditt konto för att lösa dina supportärenden. Genom att du lägger upp Användarinnehåll på och genom Tjänsten, ger du härmed Automile en världsomspännande, icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar rätt att använda, modifiera, reproducera, distribuera, visa och publicera Användarinnehållet tillsammans med Tjänsten. Automile har rätt, men inte skyldighet, att övervaka Tjänsten och Användarinnehållet. Du ger Automile rätt att avlägsna eller neutralisera Användarinnehåll när som helst och utan att ange orsak (inklusive men inte begränsat till en situation, då tredje man eller myndigheter har framställt krav eller påståenden avseende sådant innehåll) eller utan någon orsak alls. Du samtycker uttryckligen till att vi kan samla, sammanställa, lagra och använda och i övrigt behandla sammanställd och ostrukturerad data och information om systemanvändning, för att vi ska kunna underhålla och förbättra Tjänsten, inklusive teknisk diagnostik, för att upptäcka bedrägeri och missbruk, för att sammanställa användarrapporter och för att utveckla nya produkter. För mer information om hur vi använder den information som vi samlar in via Tjänsten, hänvisar vi till vår integritetspolicy, som utgör en del av dessa villkor. Den senaste versionen av vår Integritetspolicy hittar du här: https://automile.se/privacy-policy

Automile vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda den data vi erhåller genom Tjänsten. Vi kan dock inte garantera att en tredje person inte kommer kunna ta sig igenom våra säkerhetsskydd. Du är införstådd med och accepterar att du använder Tjänsten på egen risk.

Feedback

Under avtalsperioden kan du ge muntlig och skriftlig feedback till Automile, som gäller din användning av Tjänsten, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av fel som du upptäckt i Tjänsten och tillhörande dockumentation. Sådana beskrivningar och allt annat material, information, idéer, koncept, feedback och know-how som tillhandahåller oss och som avser Tjänsten, och all information som genereras automatiskt via Tjänsten (“Feedback”) är Automiles egen och exklusiva egendom. Du överlåter härmed till oss alla rättigheter globalt till Feedback, inklusive därtill hörande immateriella rättigheter, och du ska hjälpa Automile, på Automiles bekostnad, att förädla och ta tillvara sådana rättigheter.

Informationsanvändning

Datasäkerhet är viktigt för Automile när vi samlar in och behandlar våra kunders och användares data. Vi har vidtagit åtgärder för att möte de legala krav och regler som gäller för våra kunders informationssäkerhet, liksom lokala föreskrifter och skatteregler som avser resorna som loggas när våra kunder använder Tjänsten. Automile ska inte sälja eller hyra ut någon persondata, som kan hänföras till en enskild individ. Vi använder kryptering för att skydda all kommunikation med vår plattform och vi har etablerat interna processer för att reglera hur vår personal använder våra system. Vi loggar de åtgärder som vidtas i systemet, vilket gör att vi kan löpande utvärdera och höja vår datasäkerhet. Automile har rätt att skapa och använda anonym data i aggregerad och avidentifierad form (som inte går att härleda till en enskild individ eller användare) både för internt bruk, med andra Automileanvändare och med tredje parter som lever upp till de krav som ställs i tillämplig personuppgiftslag och Automiles egna Allmänna Villkor. Avsedd användning av denna data är bland annat att förbättrea och föreslå nya funktioner för Automiles Tjänster. Automile vidtar långtgående åtgärder för att säkerställa att vår plattform, våra kunder och deras användardata är säker från alla säkerhetsrisker. Trots det kan vi inte garantera att ett dataintrång aldrig kommer att inträffa. Du väljer själv vilken personlig information du vill dela på vår plattform. I händelse av dataintrång, eller om du har någon fråga kring datasäkerhet, vänligen skicka oss ett email på privacy@automile.se. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finner du här: https://automile.se/privacy-policy.

Datasäkerhet

Vardera part ska iaktta sina respektive skyldigheter enligt bestämmelserna i den Allmänna Dataskyddsförordningen (2016/679/EC) (”GDPR”) och annan tillämplig persondatalagstiftning. I den utsträckning som Automile i egenskap av personuppgiftsbiträde behandlar personuppgifter för din räkning, ska följande tillämpas om inte parterna har kommit överens om annat:

 1. Automile ska behandla personuppgifter endast i enlighet med dina instruktioner, såsom de uttrycks i dessa Allmänna Villkor och eventuellt andra skriftliga avtal mellan parterna.
 2. Automile ska behandla personuppgifter (och de kategorier av personsubjekt) som du vid var tid väljer att lägga till Tjänsten.
 3. Ändamålet med behandlingen är att kunna tillhandahålla Tjänsten till dig och din organisation
 4. Automile ska endast lagra och överföra personuppgifterna på ditt uppdrag och i syfte att tillhandahålla Tjänsten till dig och din organisation.
 5. Automile ska vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna från otillåten åtkomst, förändring eller förstörelse.
 6. Automile ska säkerställa att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att iaktta sekretess eller omfattas av lagstadgad tystnadsplikt
 7. Automile ska utan dröjsmål meddela relevant organisation om Automile får kunskap om att personuppgifter har varit föremål för obehörig åtkomst, förändring eller förstörelse.
 8. Automile ska inte överföra, och ska se till att inte någon underleverantör överför, personuppgifter till tredje land utan att först ha inhämtat ditt samtycke, om inte Automile kan säkerställa att sådan överföring är laglig och möter de säkerhetskrav som ställs i GDPR.
 9. Automile har rätt att utse underleverantörer för att behandla dina personuppgifter under förutsättning att (i) sådana underleverantörer har minst lika långtgående skyldigheter som följer av denna bestämmelse “Datasäkerhet”, (ii) Automile i förhållande till din organisation är fullt ut ansvarig för underleverantörens handlingar och underlåtenhet, som om de utförts av Automile själv, och (iii) Automile vid varje tidpunkt har uppdaterad information om vilka underleverantörer som är involverade i behandlingen av dina personuppgifter, och kan ge den informationen till dig om det är behövs för att uppfylla lagkrav.
 10. Automile ska hjälpa dig att se till att skyldigheterna enligt Dataskyddsförordningen artiklarna 32–36 fullgörs, med beaktande av typen av behandling och den information som Automile har att tillgå. Vi ska ge dig tillgång till all information som krävs för att visa att våra skyldigheter enligt lag och detta avtal har fullgjorts samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av dig som personuppgiftsansvarig eller någon annan som du utser.
 11. Automile ska genast informera dig om vi anser att en instruktion strider mot tillämpliga dataskyddslagar.
 12. Vi ska behandla de personuppgifter du väljer att ladda upp i Tjänsten till dess den har raderats av dig, eller till dess vi inte längre tillhandahåller Tjänsten, eller i övrigt enligt dina instruktioner i egenskap av personuppgiftsansvarig. När vi slutar behandla personuppgifter på ditt uppdrag kommer vi, i enlighet med dina instruktioner som personuppgiftsansvarig, antingen förse dig med alla personuppgifter i ett läsbart format eller radera informationen permanent, förutsatt det inte strider mot tillämplig lag.

Vi kommer i skälig utsträckning att hjälpa dig att svara på frågor från individer som gäller deras rättigheter att komma åt, rätta, radera, begränsa, transportera personuppgifter. Om en sådan begäran framställs direkt till Automile, kommer vi inte att svara på denna begäran utan att först ha inhämtat ditt samtycke därtill, utom om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Hemlig Information

ALLMÄNT. Med “Hemlig Information” avses hemlig information, eller annan information som inte är allmänt känd, som ena parten röjer för den andra parten med anledning av ingånget avtal, inklusive men inte begränsat till Mjukvara, mjukvarukod och design, Hårdvara, produktspecifikationer och dokumentation, finansiella uppgifter, affärsplaner, marknadsplaner och produktplaner, eller teknologi eller information om kunder.

SKYLDIGHET ATT IAKTTA SEKRETESS. Båda parterna är skyldiga att inte röja för tredje man sådan Hemlig Information, som part har fått från den andra parten, och de får inte heller använda Hemlig Information som tillhör den andra parten för något annat ändamål än som uttryckligen är tillåtet enligt dessa Allmänna Villkor. En part får endast röja Hemlig Information till de av bolagets eller dess koncernbolags anställda, leverantörer och rådgivare som behöver ta del av informationen för att utföra sitt uppdrag och som har ingått sekretessavtal på villkor som inte är mindre omfattande än de som anges i dessa Allmänna Villkor. En part ska iaktta sekretess och arbeta för att förhindra sekretessbrott avseende den andra partens Hemliga Information i åtminstone lika stor omfattning som parten själv använder när det gäller parts egen Hemliga information, och alltid med vederbörlig omsorg.

UNDANTAG. En parts sekretesskyldighet enligt dessa Allmänna Villkor gäller inte för information som en part (i) kan bevisa var allmänt känd utan att någon begått sekretessbrott (ii) kan bevisa att part kände till när han fick del av den från den andra parten, utan att något avtalsbrott eller lagbrott begåtts (iii) kan bevisa genom skriftligt material att parten utvecklat innan han fick del av Hemlig Information och utan användning eller hänvisning till Hemlig Information.

RÖJANDE PÅ GRUND AV LAGKRAV. Om en part till följd av ett domstolsbeslut, myndighetskrav eller annat lagförfarande, är skyldig att röja Hemlig Information som part fått del av, ska röjande part skriftligen meddela den andra parten om detta omgående efter att den röjande parten erhållit information om denna skyldighet, och röjande part ska vidta skäliga åtgärder för att undvika eller begränsa omfattningen av den information som röjs och i den mån det är möjligt se till att informationen sekretesstämplas, varvid den andra parten ska ha rätt att bistå röjande part med detta. Röjande part ska inte yppa mer information än som är nödvändigt, enligt partens juridiska biträde, och den omständigheten att information röjs påverkar inte parts skyldigheter att hemlighålla övrig Hemlig Information och innebär inte heller att part har rätt att röja Hemlig Information i annat sammanhang.

LÄTTNADSÅTGÄRDER. Parterna är överens om att det kommer orsaka stor och irreparabel skada om part använder Hemlig Information i strid med dessa Allmänna Villkor, och att det kan hända att lagliga sanktioner inte är tillräckliga. Därför har den drabbade parten rätt att söka om lättnadsåtgärder avseende brott mot sekretessåtagandena I dessa Allmänna Villkor. Denna bestämmelse ska dock inte på något sätt begränsa de sanktioner som följer av lag eller som i övrigt finns tillgängliga för berättigad part.

ÅTERLÄMNANDE AV HEMLIG INFORMATION. På skriftlig anmodan från endera part, ska den andra parten omgående återlämna alla dokument eller annat fysiskt material som innehåller den anmodande partens Hemliga Information, inklusive alla kopior, med undantag arkiverat material som part är skyldig att förvara enligt lag eller som inte är lättåtkomligt i säkrade arkiveringssystem, eller förteckningar som en part har upprättat inom ramen för löpande verksamhet i syfte att se till att parten uppfyller sina kontraktsenliga skyldigheter, eller för att kunna verkställa ett kontrakt. men hela tiden med iakttagande av avtalad sekretess.

Uppsägning

Om du önskar säga upp ditt abonnemang, kan du närsomhelst göra det genom att följa instruktionerna på Hemsidan eller genom Tjänsten. Du är fortfarande skyldig att betala avtalat pris för resterande avtalsperiod och de avgifter du redan har betalat för Tjänsten kommer inte att betalas tillbaka, oavsett avtalsperiod. De bestämmelser i dessa Allmänna Villkor, som är sådana till sin natur att de borde överleva avtalets upphörande, ska göra det.

Du när som helst sluta att använda Tjänsten (oavsett om du fortfarande är skyldig att fortsätta betala för Tjänsten eller inte). Vi förbehåller oss vidare rätten att när som helst säga upp eller sluta att tillhandahålla Tjänsten, med eller utan skäl, och med eller utan iakttagande av uppsägningstid. Vi kan till exempel avbryta eller avsluta din användning om du inte följer dessa Allmänna Villkor eller om du använder Tjänsten på ett sätt som skulle medföra ett juridiskt ansvar för oss eller störa andras användning av Tjänsten. Om vi avbryter eller avslutar din användning av Tjänsten ska vi i möjligaste mån förbereda dig på det i förväg och vi ska hjälpa dig att hämta hem din data. Det kan dock finnas situationer (till exempel vid upprepade eller flagranta brott mot dessa Allmänna Villkor, efter ett domstolsbeslut eller när det föreligger fara för andra användare) när vi måste avbryta Tjänsten för dig med omedelbar verkan.

När detta avtal har upphört, och om vi inte kommit överens om något annat, ska du omedelbart, och inte senare än efter tio (10) arbetsdagar efter att ditt abonnemang upphört återlämna Hårdvaran till Automile genom att använda den gratis retursedel som vi skickar till dig, alternativt ska du ersätta oss för Hårdvaran till den kostnad, som framgår på www.automile.se. Om vi inte tagit emot Hårdvaran eller betalning inom tio (10) dagar från att avtalet upphörde, reserverar vi oss rätten att belasta ditt kreditkort med gällande avgift.

Användargarantier

Du garanterar att: (a) du är behörig att ingå dessa Allmänna Villkor; (b) du äger allt ditt Användarinnehåll och du har fått de tillstånd som behövs för att samla in information med hjälp av Hårdvaran, att visa uppgifterna och vidta andra aktiviteter, och låta Automile utföra sina skyldigheter, i samband med Tjänsten, utan att du behöver inhämta ytterligare samtycken och friskrivningar; (c) ditt Användarinnehåll och andra aktiviteter som du och Automile vidtar i relation till Tjänsten, inte inkräktar på tredje parts varumärken, copyright, rätt till integritet eller annan personlig eller individuell rättighet ,och inte heller finns det i ditt Användarinnehåll något som är olagligt, missbrukande, hotfullt, kränkande, förtalande, bedrägligt eller som inkräktar på någons integritet; och (d) du är arton (18) år eller äldre.

Hårdvarugaranti

Automile garanterar att Hårdvaran är fri från materialfel i ett (1) år från dagen från leverans till första användare (“Garantiperiod”). Om ett fel uppkommer I Hårdvaran under garantiperioden, ska Automile, enligt eget val och i enlighet med tillämpliga lagar, reparera eller ersätta den med en ny eller uppgraderad produkt eller komponent. Denna garanti gäller inte (a) om användaren inte har följt Automiles skriftliga instruktioner för användning och aktivering av Hårdvaran; (b) om Hårdvaran används med en mobiltelefon som är kasserad, hackad eller stulen; eller (c) om Hårdvaran förstörts som en följd av missbruk, olycka, otillåten modifiering eller försök att reparera Hårdvaran, eller någon annan orsak utanför Automiles skäliga kontroll. Vi kommer vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att se till att Tjänsten alltid är tillgänglig, utom vid planerad nedtid för underhåll och reparationer. Vi kommer inte att ersätta en Hårdvara som är stulen.

Kravprocess

För att du ska få ersättning under denna garanti, måste Automile ha tagit del av ditt krav innan utgången av Garantiperioden. Du måste få en retursedel från Automile och returnera den trasiga Hårdvaran till den adress som Automile anger. Genom att returnera Hårdvaran till oss accepterar du att äganderätten till Hårdvaran övergår till Automile, i den mån Automile inte redan ägde densamma. Automile är inte skyldig att återlämna just originalhårdvaran till dig. Automile garanterar att en reparerad eller ersatt Hårdvara omfattas av Automiles hårdvarugaranti under återstående Garantiperiod. Om kravet är berättigat enligt hårdvarugarantin, ska Automile betala för returfrakten. Om en produkt returneras till Automile utan att ett giltigt garantikrav föreligger eller utan en returfraktsedel kan hårdvaran, efter Automiles eget val, komma att inte tas emot, eller returneras på avsändarens bekostnad (mot förskottsbetalning) eller kasseras. Vänligen kontakta support@automile.se för att får en returfraktsedel.

ANSVARSFRISKRIVNING

MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN FRAMGÅR I DESSA ALLMÄNNA VILLKOR, FRISKRIVER SIG AUTOMILE HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER AVSEENDE DESSA ALLMÄNNA VILLKOR, HÅRDVARA ELLER TJÄNSTER ELLER ANNAT SOM OMFATTAS AV DESSA VILLKOR, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER VAD AVSER TILL EXEMPEL LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, OCH ANDRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER TILL FÖLJD AV KONKLUDENT HANDLANDE. TILL EXEMPEL TAR AUTOMILE INTE NÅGOT ANSVAR DE LEGALA IMPLIKATIONERNA FÖR ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN “AUTOMILE FIELD SERVICES”. TJÄNSTEN OCH HEMSIDAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DE FINNS TILLGÄNGLIGA UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER. AUTOMILE OCH DESS LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE OCH AGENTER GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN, HEMSIDAN ELLER DE FUNKTIONER SOM DESSA INNEHÅLLER KOMMER VARA KORREKTA, FUNGERA UTAN AVBROTT, FELFRIA, HELT SÄKRA, FRIA FRÅN VIRUS OCH SKADLIGA KOMPONENTER, ELLER ATT BRISTER KOMMER ATT RÄTTAS. TJÄNSTEN OCH HEMSIDAN KAN VARA UNDERKASTADE BEGRÄNSNINGAR, FÖRSENINGAR OCH ANDRA PROBLEM SOM FINNS INNEBOENDE I ANVÄNDNINGEN AV INTERNET, ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH TREDJEPARTSSYSTEM SÅSOM TILL EXEMPEL GPS ELLER MOBILNÄT. AUTOMILE ÄR INTE ANSVARIGT FÖR FÖRSENINGAR, LEVERANSPROBLEM ELLER ANNAN SKADA TILL FÖLJD AV SÅDANA PROBLEM. TJÄNSTEN KOMMER INTE MED NÖDVÄNDIGHET ATT FUNGERA I ALLA FORDON ELLER MILJÖER. AUTOMILE KAN INTE GARANTERA RESULTATET AV ATT EN ANVÄNDARE ANVÄNDER TJÄNSTEN ELLER HEMSIDAN. BÅDA PARTERNA TILLSTÅR ATT DE INTE HAR AGERAT I FÖRLITAN PÅ NÅGON GARANTI ELLER UTFÄSTELSE UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN FRAMGÅR AV DETTA AVTAL.

ANSVARSBEGRÄNSNING

INDIREKTA SKADOR ETC. AUTOMILE OCH/ELLER DERAS LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE ÄR INTE I NÅGOT FALL ANSVARIGT FÖR INDIREKT, TILLFÄLLIG, SPECIELL, KONSEKVENSSKADA ELLER NÅGON ANNAN SKADA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR PÅ GRUND AV AVBROTT I TJÄNSTEN, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV HANDELSVINST, SOM UPPKOMMER ELLER HAR SAMBAND MED ANVÄNDANDET ELLER TILLGÄNGLIGHETEN AV TJÄNSTEN, ELLER FÖR INFORMATION, TREDJE PARTS SAMTYCKE, DINA APPLIKATIONER, ELLER INFORMATION SOM PÅ ANNAT VIS ERHÅLLITS GENOM HEMSIDAN, OAVSETT OM GRUNDEN FÖR SKADESTÅNDSKRAVET ÄR KONTRAKTSBROTT, OAKTSAMHET, STRIKT ANSVAR ELLER NÅGOT ANNAT, ÄVEN OM AUTOMILE ELLER NÅGON AV DESS LEVERANTÖRER HAR KÄNT TILL RISKEN FÖR SKADA. AUTOMILE, DESS LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARE SKA VARA ANSVARIGA FÖR EGENDOMSSKADA ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKAS AV TJÄNSTEN ENDAST OM OCH I DEN UTSTRÄCKNING DETTA ANSVAR TÄCKS AV EN GÄLLANDE ANSVARSFÖRSÄKRING.

ANSVARSBEGRÄNSNING. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV VÅR LEVERANS ELLER TJÄNSTEN ELLER MED DESSA ALLMÄNNA VILLKOR ÄR DIN ENDA TILLGÄNGLIGA PÅFÖLJD ATT SLUTA ANVÄNDA TJÄNSTEN. DENNA EXKLUSIVA PÅFÖLJD GÄLLER OBEROENDE AV ANDRA BESTÄMMELSER SOM BEGRÄNSAR AUTOMILES ANSVAR ELLER DINA PÅFÖLJDER. OAKTAT VAD SOM NU HAR SAGTS SKA AUTOMILES ELLER DERAS LEVERANTÖRER ELLER LICENSGIVARES TOTALA SAMLADE ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET ENLIGT DETTA AVTAL, OAVSETT DET BASERAS PÅ AVTAL, VÅRDSLÖSHET ELLER STRIKT ANSVAR, ALDRIG ÖVERSTIGA DET STÖRRE BELOPPET AV ANTINGEN (A) PRISET SOM KUNDEN HAR BETALAT FÖR TJÄNSTER SOM KÖPTS UNDER DE SEX MÅNADERNA INNAN DET FÖRSTA KRAVANSPRÅKET FRAMSTÄLLDES MOT AUTOMILE; ELLER (B) ETTUSEN KRONOR (SEK 1000) (C) VAD SOM ERSÄTTS GENOM AUTOMILES ANSVARSFÖRSÄKRING.

RISKFÖRDELNING MM. DENNA BESTÄMMELSE FÖRDELAR RISKERNA ENLIGT DETTA AVTAL MELLAN PARTERNA OCH UTGÖR EN DEL AV PARTERNAS FÖRHANDLING. PRISET SOM DU BETALAR FÖR TJÄNSTEN ÅTERSPEGLAR DENNA RISKFÖRDELNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING. ANSVARSBEGRÄNSNINGEN SKA TILLÄMPAS I DEN MÅN INTE ANNAT FÖLJER AV TVINGANDE LAG, OCH ÄVEN OM DET FÖRFELAR ETT VÄSENTLIGT SYFTE MED EN BEGRÄNSAD PÅFÖLJD.

Skadeslöshetsåtagande

Nedan definierade ord ska ha följande betydelse i denna bestämmelse om skadeslöshetsåtagande:

KRAV avser begäran, krav, åtgärd, undersökning och legal process som initierats av en person, som inte är part till detta avtal.

SKADA avser alla skyldigheter, skador, förluster, överenskommelser, böter, kostnader och utlägg inklusive, men inte begränsat till, skälig juristhjälp och kostnaderna för advokat.

Du ska försvara och hålla Automile och dess anställda, styrelseledamöter, agenter, efterträdare, kunder och distributörer skadeslösa från Krav och Skada som uppkommer i samband med (i) din användning av Tjänsten eller Användarinnehåll; (ii) ditt brott mot offentliga föreskrifter, lagar, regler eller något annat påbud från en myndighet; eller (iii) brott mot dessa Allmänna Villkor.

PROCEDUR. Automile ska: (a) skyndsamt meddela dig skriftligen om ett Krav för vilket Automile kräver skadeslöhet; och (b) ge dig all kostnadsfri support, information och behörighet som skäligen krävs för att försvara och slutreglera sådant Krav. Du har rätt att välja ett ombud, som skäligen kan godtas av Automile, för att bistå i bestridandet av Kravet, och att fatta de beslut som krävs i en domstolsprocess eller annan process avseende Kravet. Automile har rätt att efter eget val utse sitt eget ombud och sköta sitt eget försvar och ska bära kostnaderna för sitt eget ombud och alla kostnader förenade med det ombudets process. Du har rätt att förlika ett Krav, i den mån det endast avser pengar, med eller utan Automiles samtycke, förutsatt att förlikningen innebär att samtliga eventuella krav mot Automile därmed är slutligt reglerade. Du måste först erhålla Automiles samtycke innan du ingår en förlikning som samtycker till inhibition eller andra slags säkerhetsåtgärder, eller som innebär ett erkännande av skuld eller offentligt uttalande, eller som innehåller villkor som reglerar framtida aktiviteter som kan väsentligen påverka Automiles verksamhet eller intressen. Automile ska i rimlig tid lämna sådant samtycke om det inte är oskäligt.

Meddelanden

Meddelanden som ska lämnas enligt dessa Allmänna Villkor ska vara skriftliga och ska anses ha lämnats (a) när de personligen överlämnats (b) när de skickats genom bekräftat e-mail eller telekopia, (c) en (1) arbetsdag efter att meddelandet budats över natt som REK med mottagningsbevis, eller (d) tre (3) dagar efter att meddelandet postats som REK med mottagningsbevis, till den adress som parterna angett vid beställning

Inget tredjepartsavtal

Dessa Allmänna Villkor medför inga rättigheter för tredje man och ska inte tolkas som om tredje man ska ha rätt till några krav, påföljder eller andra rättigheter som går utöver de som redan gäller utan hänvisning till detta avtal.

Force Majeure

En part ska inte hållas ansvarig för att parten inte uppfyller sina skyldigheter enligt detta avtal, om ickeuppfyllandet beror på en händelse utanför parts skäliga kontroll, inklusive men inte begränsat till en naturkatastrof, krig, uppror, kollaps i infrastrukturen, internetavbrott eller en tredje parts agerande som inte har ingått avtal med den parten som inte uppfyller sina skyldigheter (inklusive att Automiles koncernbolag eller leverantörer vägrar ge Automile tillgång till den information som Automile behöver för att tillhandahålla Tjänsten).

Ingen eftergift

Ingen försening eller underlåtenhet att utöva sina rättigheter enligt detta avtal, och inget partiellt eller enstaka utövande av dessa rättigheter, ska betraktas som om part har eftergett sina rättigheter i nämnda hänseende. Om part samtycker till ett visst avtalsbrott ska det inte anses utgöra samtycke till ett tidigare, efterföljande eller annat avtalsbrott.

Ogiltighet

Om en bestämmelse i detta avtal skulle ogiltigförklaras av en behörig domstol, ska en sådan bestämmelse sakna verkan enbart i den del den är ogiltig. Övriga delar av bestämmelsen, och alla andra bestämmelser i detta avtal, ska alltjämt gälla och gå att verkställa, så långt som gällande rätt tillåter.

Överlåtelse

Automile har rätt att överlåta sina rättigheter enligt dessa Allmänna Villkor till ett koncernbolag eller en efterträdare, som ett led i en omorganisation, konsolidering eller en försäljning av en väsentlig del av bolagets tillgångar. Du har inte rätt att överlåta eller upplåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor, helt eller delvis, utan att först inhämta Automile skriftliga samtycke. En överlåtelse eller upplåtelse i strid med dessa bestämmelser är ogiltig och utan verkan (sådant samtycke ska lämnas utan oskäligt uppehåll). Dessa Allmänna Villkor kommer att alltjämt tillämpas i förhållande till en eventuell efterträdare.

Lokala lagar; exportkontroll

Automile kontrollerar och driftar Hemsidan från dess kontor i Sverige, Norge och USA. Det är inte säkert att samma regler gäller utanför dessa marknader vad gäller vilket användarinnehåll och tredjepartsinformation som är tillåten. Om du använder Tjänsten utanför Sverige, Norge eller USA är du själv ansvarig för att se till att lokala lagar följs.

Tillämplig lag, domstol, advokatkostnader

Om du bor eller har hemvist i USA, ska kalifornisk materiell rätt tillämpas på detta avtal, utan hänsyn till lagvalsregler. Om du bor i Norge ska norsk materiell rätt tillämpas på detta avtal utan hänsyn till lagvalsregler. Om du bor någon annanstans I världen, ska svensk materiell rätt tillämpas på detta avtal utan hänsyn till lagvalsregler. Om en tvist mellan parterna gäller detta avtal, eller efterlevandet av eller upphörandet av detsamma, ska vinnande part få ersättning för alla sina rättegångskostnader, inklusive skäliga advokatkostnader. Parterna är överens om att Internationella köplagen (CISG) inte ska tillämpas på detta avtal. Oaktat vad som tidigare sagt, ska part alltid ha rätt att väcka talan om interimistiska och brådskande åtgärder i behörig domstol i behörig jurisdiktion. Alla andra tvister, oenigheter och krav som härrör från detta avtal, eller tolkningen, efterlevnaden, brotten mot eller uppsägningen av detsamma, ska avgöras (i) i Kaliforniens statliga domstol i Santa Clara County, om du är bosatt I USA, eller i federal domstol i norra distriktet i Kalifornien, om det är en federal fråga, (ii) i Oslo Tingrett om du är bosatt I Norge, och (iii) i Stockholms tingsrätt om du bor någon annanstans I världen.

Elektronisk kommunikation

Informationen på Hemsidan är elektronisk kommunikation. När du kommunicerar med Automile via Hemsidan eller med annan elektronisk media, såsom till exempel e-mail, kommunicerar du elektroniskt med Automile. Du godkänner och accepterar att Automile, på sin egen bekostnad och på andras, som eventuellt kan bli involverade i att leverera Tjänsten, kan kommunicera elektroniskt via e-mail eller göra annan kommunikation tillgänglig genom att posta den på Hemsidan, och att sådan kommunikation, liksom underrättelser, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller elektroniskt, är jämförbara med skriftlig dokumentation och kommer ha samma rättsverkan som om de varit signerade av Automile. Underrättelser och annan kommunikation till Automile ska skickas till adressen som anges i dessa Allmänna Villkor eller till support@automile.se.

Ladda ner som PDF
Logotyp: Koeningsegg Logotyp: Budbee Logotyp: Lavazza Logotyp: Samhall Logotyp: Ambea

Testa oss du också

Automile används av fler än 15 000 företag med 100 000 abonnenter – allt från egenföretagare till storföretag med tusentals anställda.